Monday, July 18, 2011

வணக்கம் வெண்பா

வெண்பா எழுதிப்பார்க்க வேண்டும் என்பது நீண்ட நாள் ஆவல். இந்த வாரம் வரிந்து கட்டிக்கொண்டு விதிகளை மனப்பாடம் செய்து எழுதியும் விட்டேன். கற்பனைக்கு வினைக்கெட (மெனக்கட) வேண்டாம் என்று, சில மேற்கத்தியப் பாடல் வரிகளை மொழிபெயர்த்துள்ளேன். இவற்றின் ஆங்கில மூலத்தைப் பாடியவர்கள்:
MJ - Michael Jackson; CD - Celine Dion; 'N - 'NSync; BA - Bryan Adams;
BD - Bob Dylon; MLTR -MLTR; BZ - Boy Zone

இக்கலைஞர்கள் என்னை மன்னிப்பார்களாக! இனி உங்கள் பாடு...

1.
I'm starting with the man in the mirror
I am asking him to change his ways
-MJ

முன்நிற்கும் பிம்பத்தின் மெய்யோன் திருந்திடப்
பின்நிற்கும் நன்நெறியில் பார்

(பார் - உலகம்)

2.
I know that I can't describe
What I'm feeling inside
..
I guess I live with the fear
This could all disappear
If I try to put it in words
-CD

நன்மொழி வேண்டிமுன் கெஞ்சினம் சொல்லின்பின்
கைத்தவறு மென்றஞ் சினம்

3.
I could build you a bridge that spans the oceanwide
But the greatest gift I give you would be to stand by your side
-CD

அருங்கடல் நீண்டளக்கும் பாலந் தரலின்
பெரும்பரி சென்துணையு னக்கு

(பெரும்பரிசு, என் துணை)

4.
Here I am - This is me
There is nowhere else on earth I'd rather be
-BA

இவ்விடம் வந்தேன் இவணாவேன் உன்நிழல்
நீங்கி இனிப்போவா னேன்

5.
When you speak the angels all sing
This is the kind of magic you bring
-MJ

அன்பேஉன் மாயநாவைச் சற்றசை - கேட்டு
மகிழலாம் தேவதை இசை

6.
When I 'm all alone with the stars above
You are the one I love
-MLTR

விண்மீன் துணைத்தும் தனித்தேன் உனையே
நினைந்தேநான் காதலித் தேன்

7.
Love me for a reason
Let the reason be love
-BZ

காரணங் கொண்டெனைக் காதல் புரிகஅக்
காரணமுங் காதலே கொள்க

8.
That he not busy being born
Is busy dying
-BD

பிறத்தல் அவசரத்தில் இன்னும் சிலரும்
இறத்தல் வழியில் பிறரும்

9.
Steal a little and they throw you in jail
Steal a lot and they make you king
-BD

சிறுபொருள் கள்வன் சிறையில் அரும்பொருள்
கள்வன் அரியணை யில்

10.
When I look into your eyes
I know that it's true
God must have spent...
A little more time
On you...
-'N

நன்முகத்தாள் மெய்யுரைக் கண்காட்டும் வானுரை
நான்முகத்தான் மெய்வருத் தல்

(தளை எங்கேனும் தட்டியிருப்பின் என் தலை தட்டுக!!)

9 comments:

Kit said...

wow! u rock... most of them are my favourite lines.. from few of the songs i know of. Now i know their Tamil version too :)

srikk said...

fantastic attempt!!! All of them were great.. For the 7th one I felt the last word could have been "aaguga" instead of "kolga" since the word was "let that reason be Love".

சேரலாதன் பாலசுப்பிரமணியன் said...

நல்லா இரு!

Bee'morgan said...

ha ha.. :D i cant help but smile.. Joseph beski kooda ivlo yosichurukka maattaru..

பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள்.. :)

ரெஜோ said...

Mudiyala Sir ... :-)

bhupesh said...
This comment has been removed by the author.
bhupesh said...

நன்றி நண்பர்களே!

ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவந்தேன் என்பதிவை
சூப்ப ரெனக்கேட்ட நான்

bhupesh said...

@Srikk..ஈற்றுச் சீர் - நாள், மலர், காசு, பிறப்பு - இதில் எதேனும் ஒரு அமைப்புக்குள் வர வேண்டும். 'ஆகுக' வராது நண்பா!

Kit said...

pullarikka vaikareenga anna