Monday, July 18, 2011

வணக்கம் வெண்பா

வெண்பா எழுதிப்பார்க்க வேண்டும் என்பது நீண்ட நாள் ஆவல். இந்த வாரம் வரிந்து கட்டிக்கொண்டு விதிகளை மனப்பாடம் செய்து எழுதியும் விட்டேன். கற்பனைக்கு வினைக்கெட (மெனக்கட) வேண்டாம் என்று, சில மேற்கத்தியப் பாடல் வரிகளை மொழிபெயர்த்துள்ளேன். இவற்றின் ஆங்கில மூலத்தைப் பாடியவர்கள்:
MJ - Michael Jackson; CD - Celine Dion; 'N - 'NSync; BA - Bryan Adams;
BD - Bob Dylon; MLTR -MLTR; BZ - Boy Zone

இக்கலைஞர்கள் என்னை மன்னிப்பார்களாக! இனி உங்கள் பாடு...

1.
I'm starting with the man in the mirror
I am asking him to change his ways
-MJ

முன்நிற்கும் பிம்பத்தின் மெய்யோன் திருந்திடப்
பின்நிற்கும் நன்நெறியில் பார்

(பார் - உலகம்)

2.
I know that I can't describe
What I'm feeling inside
..
I guess I live with the fear
This could all disappear
If I try to put it in words
-CD

நன்மொழி வேண்டிமுன் கெஞ்சினம் சொல்லின்பின்
கைத்தவறு மென்றஞ் சினம்

3.
I could build you a bridge that spans the oceanwide
But the greatest gift I give you would be to stand by your side
-CD

அருங்கடல் நீண்டளக்கும் பாலந் தரலின்
பெரும்பரி சென்துணையு னக்கு

(பெரும்பரிசு, என் துணை)

4.
Here I am - This is me
There is nowhere else on earth I'd rather be
-BA

இவ்விடம் வந்தேன் இவணாவேன் உன்நிழல்
நீங்கி இனிப்போவா னேன்

5.
When you speak the angels all sing
This is the kind of magic you bring
-MJ

அன்பேஉன் மாயநாவைச் சற்றசை - கேட்டு
மகிழலாம் தேவதை இசை

6.
When I 'm all alone with the stars above
You are the one I love
-MLTR

விண்மீன் துணைத்தும் தனித்தேன் உனையே
நினைந்தேநான் காதலித் தேன்

7.
Love me for a reason
Let the reason be love
-BZ

காரணங் கொண்டெனைக் காதல் புரிகஅக்
காரணமுங் காதலே கொள்க

8.
That he not busy being born
Is busy dying
-BD

பிறத்தல் அவசரத்தில் இன்னும் சிலரும்
இறத்தல் வழியில் பிறரும்

9.
Steal a little and they throw you in jail
Steal a lot and they make you king
-BD

சிறுபொருள் கள்வன் சிறையில் அரும்பொருள்
கள்வன் அரியணை யில்

10.
When I look into your eyes
I know that it's true
God must have spent...
A little more time
On you...
-'N

நன்முகத்தாள் மெய்யுரைக் கண்காட்டும் வானுரை
நான்முகத்தான் மெய்வருத் தல்

(தளை எங்கேனும் தட்டியிருப்பின் என் தலை தட்டுக!!)

Tuesday, July 12, 2011

Writer's block

Much traffic has flown through the lanes of 100 feet road since I last posted. Week after week I have been thinking about putting something up, at least to keep it going, but, too much reading of the newspaper has created a state of mind where choosing a topic to write about, has become a very boring task. Clearly, "Ignorance is bliss". At last I decided to write one even if it turned out to be less attractive.

When I quit the job, I did so with an apprehension - that I might end up becoming even more lazier and that I might end up accomplishing nothing much. However, having another friend to prepare with for the exams meant I had someone to keep nudging me. And that meant, a lot of reading - on a wide range of topics - from Indian monsoon to Western political thought; from rare earth minerals to comets; from SAARC to World Bank.

Apparently, the earth gives rise to more news than babies - what with all the revolutions in Tunisia, Egypt, Lybia and co.; the twin disasters in Japan; the hegimony by the US of America; the drama by beloved Anna Hazare and his civil society friends; the rather meek killing of Osama; the court trial of the joker Headley; Tamilnadu and WB elections; and ofcourse the world famous 2G. There wasn't a day when CNN-IBN did not have a sensational news or an exclusive interview.

That reminds me of an important discovery to share. One is better-off listening to the 15 minute DD news (the one for the hearing impaired will do) than listening to the 'expert' opinions on NDTV or CNN-IBN. For best results, sell the TV.

It has been fun to spend a lot of time in wikipedia and Govt of India websites. It has been even more fun to explain to family and friends about what I have been reading with more than adequate usage of jargons like carbon credit, inclusive growth, wholesale price index, etc.

The good thing is that I get to wake up every morning knowing that there is no onsite call to attend or any audit to prepare for or any training to help the team with. Perhaps, the best feeling is that I don't have to rate my own team as good or mediocre performers.